Для Катерини

МАН     Завдання з української мови.                            за 2016 рік 

 9 клас 

  Збірник контрольних завдань МАН для всіх відділень    file:///D:/User/Downloads/%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%202016%20%D1%87.1.pdf 

https://shostka-man.jimdofree.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BD/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82/

І рівень 

Виконайте.
1. Оберіть рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком. 
А  селян..ці, матін..чин, куз..ня, Натал..ці;
Б  стан..те, слиз..кий, злаз..те, любов..;
В  Хар..ків, різ..блення, тон..ший, хустин..ці;
Г  матін..чин, мен..ший, с..огодні, нен..чин;
Д  лял..чин, стан..те, міл..йон, пал..ці.
 2. Не ставиться кома у складносурядному реченні між його частинами (розділові знаки пропущені).
А  На сизих луках скошено траву і літо буйне в береги ввійшло (М. Рильський).
Б Чути срібний сміх і десь дзвенить музика (М. Рильський)
В Чого світання так ясніє в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка? (М. Стельмах).
Г Сонце вже заходило і гори востаннє засвітилося легким ажурним золотом немов були зіткані з багряних суцвіть (О. Гончар).
Д Можна розділити на сто частин яблуко але не можна розділити Землю (І.Жиленко).
 3. У фонетиці вивчається 
А  слова як частини мови;
Б  правильну вимову слів;
В  правильне написання слів;
Г  звуки мови;
Д  словосполучення та речення.
 4. Оберіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення на письмі.
А піз..ній, заздріс..ний, волос..ний, зап’яс..ний;
Б тиж..невий, очис..ний, гіган..ський, улес..ливий;
В беззахис..ний, безрадіс..ний, облас..ний, чес..ний;
Г виїз..ний, жаліс..ний, балас..ний, форпос..ний;
Д хворос..няк, хвас..ливий, шіс..сот, студен..ський.
 5. Усі прислівники треба писати разом у рядку
А  с/підлоба, до/нині, по/підтинню, по/братерськи;
Б   з/надвору, на/щастя, о/півночі, по/двоє;
В  по/одинці, по/сусідськи, без/відома, що/сили;
Г  по/всюди, по/заторік, за/молоду, мимо/волі;
Д на/весні, на/весну, по/дружньому, на/жаль.
 6. Складнопідрядне речення з підрядним мети утвориться, якщо до речення "На початку травня ми поїхали до Києва …" додати
А незважаючи на погану погоду;
Б щоб відвідати ботанічний сад;
В тому що були вихідні дні;
Г через задушливі дні навесні;
Д так що відпочинок був цікавий.
 7.   Позначте речення, яке потребує редагування: 
А  Хочу подякувати учасників круглого столу.
Б  Пропозицію прошу внести до протоколу.
В  Нараду було проведено відповідно до визначеного регламенту.
Г  Мати з дочкою шили та співали.
Д  Дозвольте оголосити порядок денний.
 8.  Правильно утворені дієслівні форми в рядку
А пролити – проллю, проллєш, пролийте;
Б очолити – очолю, очолиш, очоліть;
В полоскати – полощу, полоскаєш, полощіть;
 Г лікувати – лічу, лікуєш, лікуйте;
Д провести – проводжу, проводиш, проводьте.

 ІІ рівень 

1 завдання.  Визначте типи односкладних речень 
1. Чутно плескіт у струмочку (Леся Українка).
2. Деякий час їхали мовчки (С.Музиченко)
3. Розвивайся й далі, мово наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси (О. Підсуха).
4. Мені вдарило вогнем у лице (Г. Тютюнник). 
5. Від корявого дерева добра не чекай (Народна творчість)
2 завдання. Розкрийте зміст фразеологізмів, доберіть антонім до кожного: 
за ніс водити;  зарубати на носі; дерти горло; дихати на повні груди;  осідлати Пегаса.

ІІІ рівень

1 завдання  Укажіть 2 випадки, у яких у складносурядному реченні не ставиться кома між його частинами. Наведіть приклади (складіть речення).

2 завдання 
Напишіть висловлення (1,5 стор.). 
Прочитайте рядки Івана Цюпи і прокоментуйте їх: «Слово народилося в праці, як і пісня. Завдяки слову ми розуміємо один одного. Без слова не було б ні писемності, ні літератури, ні пісні. Слово – це дивний витвір людини!». Що для Вас особисто означає – плекати слово? Що кожен із нас може зробити для забезпечення всебічного розвитку і функціонування рідного слова в усіх сферах суспільного життя?  10 балів

11 клас 

І рівень 
Виконайте.
1. Оберіть рядок, у якому в усіх словах  відбувається подвоєння приголосних  
А  насін..я, тон..а, мас..а, ніжніст..ю;
Б  безсмерт..я, спросон..я, стат..ей, с..авці;
В л..ю, качен..я, навман..я, кас..а;
Г попідтин..ю, буквен..ий, осін..ій, мадон..а;
Д бон..а, віл..а, пен.і, гол.андський.
 2. Позначте речення, що відповідає такій характеристиці: складнопідрядне речення з однорідною підрядністю.
А Усіх, хто живе в Україні, має об’єднувати в суспільство українська мова, котру треба знати     (Б. Олійник).
Б Скажи мені, всесильна мово, з якого джерела буття тече струмок, що зветься Слово, в ріку несмертного життя? (С. Марченко)
В Повінь добрих почуттів захоплює вчителя, коли він чує, як довірливо тулиться до нього дитина (М. Стельмах).
Г Велике діло, коли людина має чисте сумління, коли ніякі тіні не каламутять, не забруднюють душу (М. Стельмах).
Д Життя торкає серця струни чулі, і я на крилах пісні лину знов (В. Сосюра).
 3. В морфології вивчається
А слова як частини мови;
Б правильна вимова слів;
В правильне написання слів;
Г звуки мови;
Д словосполучення та речення.
 4. Оберіть рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина.
А  триста, п’ятсот, чотириста, вісімсот;
Б   двісті, шістдесят, сімсот, тридцять;
В  п’ятдесят, сімдесят, вісімдесят, шістдесят;
Г  чотириста, дев’яносто, сорок, сто;
Д  двадцять, шістсот, дев’ятсот, триста.
 5. Оберіть рядок, у якому в усіх словах  відбувається спрощення на письмі. 
А безвиїз..ний, зліс..ний, хвас..ливий, віс..ник;
Б  президен..ський, фашис..ський, боліс..ний, зап’яс..ний;
В студен..ство, контрас..ний, балас..ний, шіс..сот;
Г перехрес..ний, перс..ня, якіс..ний, швидкіс..ний;
Д дилетан..ський, проїз..ний, зліс..ний, дириген..ський.

6. Складнопідрядне речення з підрядним мети утвориться, якщо до речення «На початку травня ми поїхали до Києва …» додати
А незважаючи на погану погоду;
Б щоб відвідати ботанічний сад;
В тому що були вихідні дні;
Г через задушливі дні навесні;
Д так що відпочинок був цікавий.
 7. Позначте речення, яке потребує редагування.
А Дозвольте оголосити порядок денний.
Б Пропозицію прошу внести до протоколу.
В Нараду було проведено відповідно до визначеного регламенту.
Г Хочу подякувати учасників круглого столу.
Д Ми з сестрою допомагали мамі.
 8. Правильно утворені дієслівні форми в рядку
А пролити – проллю, проллєш, пролийте;
Б очолити – очолю, очолиш, очоліть;
В полоскати – полощу, полоскаєш, полощіть;
 Г лікувати – лічу, лікуєш, лікуйте;
Д провести – проводжу, проводиш, проводьте.

ІІ рівень 
1 завдання. Визначте типи односкладних речень 
А. Заморосило осінь у сльозу.
Б. Згаяного часу конем не доженеш.
В.  Не можна затуляти сучасним життям життя тисячоліть.
Г. Безлюдний, похмурий край.
Д. Учись не до старості, а до смерті.

2 завдання.  Розкрийте зміст фразеологізмів, доберіть антонім до кожного:
  вивести на чисту воду; сісти в калюжу;  мозолити очі;  пекти раків;  вискочити на сухе.

ІІІ рівень 
1 завдання.  Укажіть три випадки, у яких у складносурядному реченні не ставиться кома між його частинами. Наведіть приклади (складіть речення).

2 завдання. 
Напишіть висловлення (1,5 стор.).
Прочитайте рядки Панаса Мирного і прокоментуйте їх: «Найбільше і найдорожче добро у кожного народу – це його мова, бо вона не що інше, як жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування». Що для Вас особисто означає – берегти й цінувати рідну мову? Що кожен із нас може зробити для забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя?

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ   
 11 КЛАС 
 І рівень (6 б., одне завдання – 2 б.) 

1. Укажіть літературні організації 20-х років ХХ століття: 
а) Плеяда
б) неокласики
в) Кирило-Мефодіївське братство
г) ВАПЛІТЕ
ґ) Гарт
д) Плуг
е) НСПУ

2. Визначте твори Є. Плужника:
а) «Вчись у природи творчого спокою…»
б) «Молюсь і вірю…»
в) «Одчиняйте двері…»
г) «Ніч…а човен – як срібний птах!..»
ґ) «Автопортрет»
д) «Бажання»
е) «Солодкий світ!»

3. Укажіть персонажів роману В. Підмогильного «Місто»:.
а) Лука Гнідий  б) Мусій Половець  в) Вигорський  г) Надійка  ґ) Герт  д) Уля  е) Зоська

ІІ рівень (4 б.) 1. Поясніть, що таке новела. Чим вона відрізняється від оповідання?  

ІІІ рівень (5 б.) 1. Схарактеризуйте Степана Радченка з роману В. Підмогильного «Місто». 

 10 КЛАС 

І рівень (6 б., одне завдання – 3 б.) 
1. Укажіть персонажа, про якого йде мова у наведеному фрагменті (3 б.):
«Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакачуваними по лікті, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум’яне лице ще виразніше малювалось з чорними тонкими бровами, з темними блискучими, як терен, облитий дощем, очима. В лиці, в очах було розлите щось гостре, палке, гаряче, було видно розум з завзяттям і трохи з злістю».
а) Галя Вишняківна
б) Мотря Довбишівна
в) Мелашка Білашівна
г) Явдоха Зубиха
ґ) Маруся Кайдашиха
д) Маруся Чураївна
е) Марія Лучицька

2. Визначте персонажа, про якого йде мова у наведеному фрагменті (3 б.): 
«На перший погляд, йому, може, літ до двадцятка добиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам; на мов стесаній бородці де-где поп’ялось тонке, як павутиння, волоссячко. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений; темні карі очі – теж гострі; лице довгобразе – козаче; ні високого, ні низького зросту, – тільки плечі широкі та груди високі… Оце й уся врода»:
а) Карпо
б) москаль Максим
в) Чіпка
г) Грицько
ґ) Гнат Карий
д) Сава Чалий
е) Максим Гримач

ІІ рівень (4 б.)  Дайте жанрову характеристику «Кайдашевої сімї» І. Нечуя-Левицького. 

ІІІ рівень (5 б.) 1. Як автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» пояснюють перетворення звичайного селянина Чіпки на злочинця?

 9 КЛАС 

І рівень (6 б., одне завдання – 2 б.) 
1. Визначте твори, у яких з художньою метою використані елементи народного весільного обряду:
а) «Бджола та Шершень»
б) «Наталка Полтавка»
в) «Причинна»
г) Києво-Печерський патерик
ґ) «Конотопська відьма»
д) «Їхав козак за Дунай»
е) «До Основяненка»
2. Укажіть, у якому творі Г. Сковороди згадується гетьман Богдан Хмельницький: 
а) «Бджола та Шершень»
б) «Всякому місту – звичай і права»
в) «Собака і Вовк»
г) «De libertate»
ґ) «Вступні двері до християнської добронравності»
д) «В город не піду багатий – на полях я буду жить…»
е) «Гей, поля, поля зелені»
3. Укажіть, хто є автором книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»:
а) Петро Гулак-Артемовський
б) Семен Климовський
в) Іван Величковський
г) Феофан Прокопович
ґ) Григорій Грабянка
д) Євген Гребінка
е) Самійло Величко

ІІ рівень (4 б.)
1. Визначте жанр «Енеїди» І. Котляревського (1 б.). Поясніть, що таке бурлеск і травестія.

ІІІ рівень (5 б.) Схарактеризуйте пару закоханих із «Наталки Полтавки» І. Котляревського. 

Немає коментарів:

Дописати коментар