Конкурс П.Яцика

Настя! Ці завдання для тебе! Буде час - виконай. Є питання - телефонуй!

23.11.2018
                                                          9 клас
 1. Напишіть твір-роздум на тему «Почуття вдячності людям – ознака твоєї гідності».
 1. Запишіть речення, утворивши від дієслів, що в дужках, дієприкметники. Розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).
 (Пошарпати) грозами (подзьобати) осколками снарядів думають свою безкінечну думу (почорніти) цегляні стіни і лупиться під (палати) сонцем старенький (вимити) дощами дах.
Відповідь: Пошарпані грозами, подзьобані осколками снарядів, думають свою безкінечну думу почорнілі цегляні стіни, і лупиться під палаючим сонцем старенький, вимитий дощами дах.  (Речення розповідне, неокличне, сполучникове, складносурядне, складається з двох частин, зєднаних єднальним сполучником і, одночасність явищ).
[  ], і   [ ].
 1. Пошарпані грозамиподзьобані осколками снарядів, думають свою безкінечну думу почорнілі стіни – двоскладне, поширене, повне, ускладнене відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами.
2….лупиться під палаючим сонцем старенький, вимитий дощами дах – двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними членами речення.
Думають –  простий дієслівний присудок, виражений дієсловом недоконаного виду, дійсного способу, теперішнього часу, ІІІ ос. множини, І дієв., перехідним.
 1. Перепишіть текст. Числа й скорочення запишіть повними словами, поставивши числівники в потрібному відмінку.
Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Довжина земного екватора вимірюється 40 075 704 метрами. Уся поверхня Землі становить близько 510 млн. квадратних метрів, причому на 361,1 млн. квадратних кілометрів її, тобто на 71 відсотку, розіллявся Світовий океан.
Відповідь: Земля разом з вісьма іншими планетами рухається навколо Сонця. Довжина земного екватора вимірюється сорока мільйонами сімдесятьма пятьма тисячами сьомастами чотирма метрами. Уся поверхня Землі становить близько  п’ятисот десяти мільйонів квадратних метрів, причому на трьохстах шістдесяти одному цілому і одному десятому мільйона квадратних кілометрів її, тобто на сімдесяти одному  відсотку, розіллявся Світовий океан.
 1. Доберіть антоніми до поданих слів.
Мить, егоїст, фініш, присмерк, динамічний, безмежний, гармонія, задоволений, індивідуальний, людяність.

Відповідь: Мить – вічність; егоїст – альтруїст; фініш – старт; присмерк – світанок; динамічний – інертний; безмежний – обмежений; гармонія – дисгармонія; задоволений – насуплений; індивідуальний – колективний; людяність – бездушність. 

5. Запишіть правильно подані слова. 
Будь-що-будь, з діда-прадіда, дотепер, до побачення, пів’ящика, півострів, пів-Ковалівки, по-батьківськи, по-моєму, стосімдесятимільйонний, навесні, в цілому, день-другий, на жаль, кінець кінцем, зроду-віку, рік у рік, коли-не-коли.

6. Запишiть yci можливi варiанти вiдповiдей на запитання «КОТРА ГОДИНА?», якщо годинник показує:


8.15 – чверть на дев’яту  
22.15 – чверть на одинадцяту (вечора)
9.30 -  пів на десяту або пів до десятої
6.50 – за десять сьома або десять до сьомої
6.45 – чверть до сьомої або за чверть сьома
19.40 – за двадцять восьма (вечора) або двадцять до восьмої (вечора )
8.45 – чверть до дев'ятої або за чверть дев'ята
11.20 – за двадцять дванадцята двадцять до дванадцятої

7. 3'ясуйте вci можливi значення поданих слiв. Складiть з ними словосполучення.
Природний – створений природою, а не людиною (природні пасовища); справжній, натуральний; який від народження має нахил, здібності до чого-небудь.
Дружина – одружена жінка стосовно до свого чоловіка; група, загін, добровільне об'єднання людей, створене з якою-небудь метою; у давній Русі – збройний загін, що становив постійну військову силу князя і брав участь в управлінні князівством.
 Кандидат – той, кого намічено для обрання, призначення або прийняття куди-небудь; учений ступінь, що надається особам, які захистили кандидатську дисертацію; також особа, що має цей ступінь (кандидат технічних наук).
 Дiставати – брати, витягувати що-небудь звідкись; дотягуючись, досягаючи, доторкатися до чого-небудь; здобувати, відшукувати що-небудь, долаючи труднощі; одержувати щось очікуване, потрібне, необхідне.
Легкий - який має невелику, незначну вагу; плавний, граціозний (про ходу, рухи і т. ін.); приступний для розуміння, простий для засвоєння (легка задачка).
(5 балiв)
8. Виправте, де потрiбно, помилки у сполученнi слiв i запишiть правильний варiант.     


Безграмотна людина – неграмотна людина;
самі популярні програми – найпопулярніші програми;
багаточисленні відвідувачі  – численні відвідувачі;
         віднестись з розумінням – поставитись із розумінням;
наносити шкоду – завдавати шкоди;
рахуватися з думкою - зважати на думку, враховувати думку;
закрити двері - зачинити дверi;
заказати обiд – замовити обід;
музикальне училище - музичне училище;
музичний слух - музикальний слух. 

9. І. Напишiть твiр-роздум, епiграфом до якого можна взяти вiдомi слова Й.В.Гете: «Неможливо завжди бути героєм, але завжди треба залишатися людиною».
10. Перепишiть речення, поставте роздiловi знаки. 3робiть повний синтаксичний розбір речення (підкреслити члени речення, надписати частини мови, побудувати схему, дати загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням).

 Усе зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий.
[  ]; [  ].
   Це речення складне, сполучникове, складносурядне, розповідне, неокличне.
Складається з двох простих речень.
1. Усе зраділо, стрічаючи день  просте, двоскладне, повне, поширене, ускладнене відокремленою обставиною. Підмет все простий, виражений займенником. Присудок зраділо простий дієслівний, виражений дієсловом. Речення ускладнене відокремленою обставиною стрічаючи день, що виражена дієприслівником з іменником (дієприслівниковий зворот).
2. і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий просте, двоскладне, повне, поширене, ускладнене відокремленою обставиною та відокремленими означеннями. Підмет день простий, виражений іменником. Присудок зрадів простий дієслівний, виражений дієсловом. Речення ускладнене відокремленою обставиною розцвітаючи, що виражена дієприслівником та відокремленими означеннями ясний, теплий, які виражені прикметниками.

ІІІ  11. Пригадайте й напишiть ті прислiв'я чи приказки про працю(5), що мають 
         будову складносурядних речень.         
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
Діло сяк-так волочиться, та відстать не хочеться.
Не кайся рано встати, а кайся довго спати.
Ранні пташки росу п'ють, а пізні — слізки.
Швець знай своє шевство, а в кравецтво не мішайся.
(5 балiв)
12. Виконайте завдання, дотримуючись чiткостi й лаконiчностi у висловлюваннях.
(8 балiв)
1. Яку синтаксичну функцiю виконує iнфiнiтив у реченнях?
А. А нам перемагать і жить
Б.  Рідний край щиріш любити научає нас розлука.

2. Замiнiть поданi вислови бiблiйними фразеологiзмами.
А. Початок i кiнець — альфа і омега.
Б. Вiддiлити шкiдливе вiд корисного — вiддiляти зерно від полови.

3. Пояснити рiзницю в значеннi слiв ДИПЛОМАТ — ДИПЛОМАНТ
Дипломат – службова особа, яка має урядові повноваження для зносин з іншими державами; людина, яка вміло і тонко діє у стосунках з іншими; портфель у вигляді плоскої валізки; аташе-кейс.
Дипломант – студент або учень середнього спеціального навчального закладу, який працює над дипломним проектом, дипломною роботою: особа, відзначена дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.

13. Замiнiть речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою.

Годилося б запам’ятати слова Бориса Олійника про те, що воістину люди живуть не хлібом єдиним, що це дійсно так, коли мають хліб на столі.

14. Запишiть числiвники словами.
Виступили перед сімома (сьома) тисячами чотирмастами дев’яноста двома виборцями.
       Бюлетенi роздали сімом (семи) тисячам чотирьомстам дев’яноста двом виборцям.

15. Чи потрiбна кома перед ЯК? Вiдповідь аргументуйте.
Ім'я Івана Сiрка як ватажка було оточене ореолом нездоланностi.Усе жипя Іван Сiрко провiв на вiйнi i, як справжнiй патрiот, присвятив його боротьбi з ворогами.

1 речення. Кому перед як не ставимо, якщо сполучник як приєднує зворот, який характеризує предмет з одного якогось боку або ж має значення “у ролі кого, чого”.
 2 речення. Кому перед ”як” ставимо, коли приєднується підрядне речення способу дії зі значенням порівняльної характеристики, уподібнення; сполучник як близький семантично до слів мов, немов, наче, неначе.

16. Доберiть до iншомовних слiв українськi вiдповiдники i запишiть їx.
Апеляція, (до кого) звернення, петиція, просьба, прохання, клопотання, скарга.
Абсолютний – цілковитий, повний.
Делегат – представник, обранець, посланець.
Бібліофіл - книголюб.
Конфлікт  – сутичка.
Ідея  – думка, задум, засада.
                                                               
  17.  Поясніть, чому в поданих реченнях перед сполучниками в одних випадках стоїть кома, а в iнших - нi.           
А. Раптом десь всерединi будинку заграв баян i почулася пісня.
Б. Мабуть, батько ще дужче посивiв i мати ще дужче зігнулася.
В. Здавалось, i вiтер тут чорний, i дощ ллється з неба чорний, як смола.
Г. У нас i хлiб є, й скотинка при6уває, й захист безпечний.

Відповідь: Кома не ставиться між частинами складносурядного речення, якщо вони
мають спільний другорядний член або спільне вставне слово й поєднуються неповторюваними сполучниками і, та (в значенні і);
Якщо сполучники і (й), та (і) повторюються, то кома ставиться.

18. Виконайте завдання, дотримуючись чiткостi й лаконiчностi у висловлюваннях.

1. Чому у словi СМIЄШСЯ немає шиплячих приголосних, а в словi РОЗШИТИ - свистячих?
У слові смієшся  шиплячий приголосний ш уподібнюється до свистячого с, а у слові розшити – свистячий з до шиплячого ш.

2. Якi з поданих iменникiв у родовому вiдмiнку мають закiнчення - Я?
а) Ігор, в) лобур, ґ) друкар, д) цвинтар, е) пухир                                                  

                                                      10 клас
 1. Напишіть твір-роздум на тему «Тісний став світ для тиші і добра»     (Т. Севернюк), використавши складносурядні, складнопідрядні та безсполучникові складні речення. Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування.
 1. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкреслених слів).
 Я з тих країв де над Дніпром цвітуть шумлять гаї де з дня народження мені співали солов’ї.
 Відповідь: Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї, де з дня народження мені співали солов’ї. (Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складнопідрядне з кількома підрядними, з однорідною супідрядністю, складається з трьох частин).
 [    ], ( де…), ( де…) 
 1. Я з тих країв… – головне, двоскладне, неповне, поширене, неускладнене.
 2. …де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї… – підрядне означальне, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками.
 3. …де з дня народження мені співали солов’ї – підрядне означальне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.
Над Дніпром – обставина місця, виражена іменником – власна назва, назва неістоти; чоловічого роду, ІІ відміни, твердої групи, в орудному відмінку однини, з непохідним прийменником над.
 1. Від поданих слів утворіть прикметники із суфіксом -ськ-, запишіть їх.
         Норвегія, Овруч, Буг, Мекка, Прага, Кембридж, Цюріх, казах.
 Відповідь: Норвезький, овруцький, бузький,м еккський, празький, кембриджський, цюріхський, казахський.
 1. Відновіть первісну форму, виправивши допущені помилки. Поясніть значення поданих фразеологізмів.
Прокрустова перемога, Сізіфів кінь, Авгієва арфа, Піррів страх, троянський бик.
Відповідь: Прокрустове ложе – мірило;  сізіфова праця – даремна праця;   авгієві стайні – безлад, занедбаність; піррова перемога – сумнівна перемога; троянський кінь – підступність, зрада.


5. Відшукайте стійкі лексичні сполучення слів, у яких стираються ознаки якісних, відносних чи присвійних прикметників.
Біла хустина, залізні нерви, залізні дроти, вовча натура, Франкові твори, вовчий апетит, лисяча хитрість, собачий холод, собача будка, лебедина пісня.
Відповідь: Залізні нерви, вовча натура, вовчий апетит, лисяча хитрість, собачий холод, лебедина пісня.
 6. Перепишіть, виправляючи помилки в оформленні цитат.
 Царизм Шевченко затаврував в образі орла, який «споконвіку Прометея там орел карає, що день божий довбе ребра й серце розбиває» народові. Але царизм «не вип’є живущої крові», бо серце народу-Прометея «воно знову оживає і сміється знову». Поет, звертаючись до панів-лібералів, з обуренням говорить, що «ви любите на братові шкуру, а не душу!» Коли інститутка кинулася бити Устину, Прокіп схопив її за обидві руки й застеріг, що «годі, пані, годі… Цього вже не буде!» Вступ до поеми «Мойсей» Франко закінчує пророчими словами про те, що, народе український, «прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі».
 Відповідь: Царизм Шевченко затаврував в образі орла, який споконвіку карає Прометея, тобто народ, «що день божий довбе ребра й серце розбиває».  Але царизм «не вип’є живущої крові», бо серце народу-Прометея «знову оживає і сміється знову». Поет, звертаючись до панів-лібералів, з обуренням говорить, що вони  люблять «на братові шкуру, а не душу!» Коли інститутка кинулася бити Устину, Прокіп схопив її за обидві руки й застеріг: «Годі, пані, годі… Цього вже не буде!» Вступ до поеми «Мойсей» Франко закінчує пророчими словами про те, що прийде час, і  народ український «огнистим видом» засяє «у народів вольних колі».
19.11.2018
І завдання                                              9 клас
1. Прочитайте висловлювання французького мислителя Мішеля Монтеня: «Життя саме по собі – ні добро, ні зло: воно однаково може бути і добром, і злом, залежно від того, на що ви самі перетворите його».
    Висловіть власні міркування у формі есе (2 – 2,5 ст.). Придумайте і запишіть заголовок. Дотримуйтеся вимог жанру.                                                              
2.       Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення), дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим речення: схарактерезуйте члени речення, засоби вираження їх.                    

Як рясно квітує горобина то добрий буде урожай вівса.
3.       Установіть значення фразеологізмів.  
    Горобина ніч, десята вода на киселі, каліф на годину, ряст топтати, хоч конем грай, знову за рибу гроші.                                                                                                         
4.       Запишіть подані дієслова у формі 3 особи множини.
   Іржати, сопіти, охрестити, боротися, молоти, гоїти, відповісти, бігти, сипати, доїти, колоти, бачити, клеїти, полоти, дати.                                      5 б.
5.       Запишіть усі можливі варіанти відповіді на запитання: «Котра година?»
16.15; 13.45.                                                                                                 4 б.
6.       Відредагуйте словосполучення.  
    Три з половиною апельсина, чотириста восьмидесятьох  студентів, заступник по   виховній   роботі, мандруючий сюжет, перемігший у змаганні, згідно закону, називати по імені, їхати на автобусі, прийшов без двадцяти друга, проживати по адресу.    
ІІ завдання                                                            9 клас
1.     Напишіть.
5 грудня – Міжнародний день волонтера. Це свято відзначається щорічно від 1985 року. Свій вільний час волонтери присвячують суспільним справам, беручи участь у різноманітних акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного просвітництва тощо. Досить часто вони ризикують своїм життям, допомагаючи в ліквідації наслідків глобальних катастроф і природних катаклізмів чи інших надзвичайних ситуацій.
В Україні активно розвивається волонтерський рух. Це – доброчинна діяльність, що здійснюється фізичними особами на засадах неприбутковості, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства в цілому.
Напишіть висловлення, що ви знаєте про волонтерський рух в Україні? (до 2 стор.) Доберіть заголовок до тексту.

2.                Перепишіть.
Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи, де потрібно, пропущені букви.
Контрас…ний, згар…ще, боро…ьба, раз/у/раз, одним/одно, п…ят…д…сят,  різ…б…яр,сніжин…ці,  облас…ний, піц…а, арф…ярка,  дит…ясла .

3.Запишіть.
Запишіть, як називають жителів (чоловіків і жінок) у Греції, Швейцарії, Китаї, Голландії, Болгарії, Україні.  


4. Утворіть.
Від запропонованих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.
 Поганий –
 Дорогий –
Високий –

5. Складіть речення.
Складіть і запишіть речення  зі словами.   На  пам’ять, напам’ять, у  середині, усередині, по  новому, по-новому. 
6.     Пригадайте й запишіть.
Пригадайте й запишіть 6 фразеологізмів зі словом  голова.  Поясніть їх зміст.


ІІІ завдання                             10 клас
1.     Напишіть.
Нас із дитинства навчають казати чарівне слово «дякую». Воно означає вдячність та повагу, а тому це слово вирішили вшанувати, запровадивши на його честь свято. Всесвітній день «Дякую» відзначають 11 січня за ініціативою ООН та ЮНЕСКО.
Запровадили таку дату, аби нагадати людям про можливість гарних манер і вміння висловлювати  вдячність. Цицерон писав: «Жодної якості я не хотів би мати такою мірою, як уміння бути вдячним. Бо почуття подяки – це не тільки найбільша чеснота, але й мати всіх інших чеснот».
Напишіть висловлення (до 2,5 стор.) з теми «Почуття подяки – надійний тест моральних якостей людини».      

2.                Перепишіть.
Перепишіть речення, розставивши пропущені  розділові знаки.                  
1.     Тепер на жаль у мене тут нема більш примірника бо один я віддала професорові Кримському (Леся Українка). 2. Зрідка пролітали сніжинки й спадало в повільному танці останнє листя (О.Довженко). 3. Настане час і піде все в архів (Л.Костенко). 4. Нам із тобою видно по дорозі бо ішли й нікуди не прийшли (Л.Костенко). 5. Страшні слова коли вони мовчать коли вони зненацька причаїлись коли не знаєш з чого їх почать бо всі слова уже були чиїмись (Л.Костенко).

3.                Укладіть.
Запишіть слова для словникового диктанту (16 слів) з теми «Написання прислівників і прислівникових сполучень».
IV. Завдання                                   9 клас
1. Наведені слова поставте у формі місцевого відмінка і запишіть. Визначте корінь.
Ріка – _____________________, вухо – ______________,
подруга – _____________, ніж – _____________, дорога – __________________.
2. Поставте наголоси у словах. Підкресліть рядок, в усіх словах якого наголошено перший склад?
А Дочка, дужки, жадоба, жайворонок, зібрання.
Б Іграшка, іноді, змовчати, йдемо, новина.
В Дешево, олень, пишучи, решето, царина.
Г Солодко, читання, тенор, рукопис, рвемо.
Д Одинадцять, новий, старий, пасквіль, перепустка.
3. Установіть відповідність між реченнями та їхніми характеристиками.
1 односкладне неозначено-особове            А Сонце вже встало і золотить повітря.
2 односкладне безособове                  Б  Треба вміти жаліти людину.
3 односкладне узагальнено-особове        В  Стоїш високо – не будь гордим, стоїш                                                                         низько – не гнись.
4 односкладне означено-особове       Г  Земля Вітчизни, квітни і живи.
                                                      Д Вас же по-людськи просять не
заважати.
4. Установіть відповідність між прикладами речень і різновидами складнопідрядних речень.
1. означальне                        А Як в голові бракує клепки, то не врятує й
модна кепка.
2. з’ясувальне                        Б Як тільки ударить перший промінь сонця в
мури, вони спалахнуть золотим пожаром.
3. обставинне умови              В Він мав не тільки муку, але й гордість, і віру,
                                                    що краса повинна єднатися тільки з красою.
4. обставинне причини                   Г Осінь схожа на теплі долоні жінки, що лежать,
                                                    притомившись, на колінах.
                                           Д Земля прекрасна, тому що на ній живуть
                                                    дзвінкоголосі малюки.
5. Вставте пропущені вказівні слова і розставте розділові знаки. Виділені слова розберіть як частину мови.
Хто принижує чужу честь ............. і свою топче.
Яку дружбу заведеш .................. й життя проведеш.
Не ….. друг що лащиться а .......... що печалиться.
Що собі не мило  .............. й людям не зич.
Де більше науки …..   менше муки.
6. Напишіть твір-роздум  на тему "Що врятує світ?"         

Немає коментарів:

Дописати коментар